اعضاء کمیته علمی همایش بین المللی مددکاری اجتماعی

 

 1. آقای دکتر آقا بخشی، دانشگاه آزاد واحد رودهن – عضو کمیته علمی همایش
 2. خانم دکتر احمدنیا، انجمن جامعه شناسی ایران – عضو کمیته علمی همایش
 3. آقای دکتر اقلیما، انجمن علمی مددکاری اجتماعی– عضو کمیته علمی همایش
 4. خانم دکتر پاک نهاد، سازمان بهزیستی کشور– عضو کمیته علمی همایش
 5. آقای دکتر تاج مزینانی، دانشگاه علامه طباطبایی – عضو کمیته علمی همایش
 6. خانم توکلی، سازمان بهزیستی کشور – عضو کمیته علمی همایش
 7. آقای دکتر جوادی، انجمن مددکاران اجتماعی ایران – عضو کمیته علمی همایش
 8. آقای دکتر جوادیان، دانشگاه یزد – عضو کمیته علمی همایش
 9. آقای دکتر حسینی، دانشگاه آزاد واحد گناباد – عضو کمیته علمی همایش
 10. آقای دکتر خاکی، سازمان بهزیستی کشور – عضو کمیته علمی همایش
 11. خانم دکتر درخشان نیا، انجمن مددکاری اجتماعی پیشگام – عضو کمیته علمی همایش
 12. آقای دکتر ذوالفقاری، دانشگاه شاهد – عضو کمیته علمی همایش
 13. خانم ریحان صفت، سازمان بهزیستی کشور – عضو کمیته علمی همایش
 14. آقای دکتر زاهدی اصل، دانشگاه علامه طباطبایی – دبیر همایش
 15. آقای دکتر سام آرام، دانشگاه علامه طباطبایی – عضو کمیته علمی همایش
 16. خانم دکتر سجادی، دانشگاه علوم بهزیستی – عضو کمیته علمی همایش
 17. خانم دکتر شریفیان ثانی، دانشگاه علوم بهزیستی – عضو کمیته علمی همایش
 18. آقای دکتر صفری شالی، دانشگاه خوارزمی – عضو کمیته علمی همایش
 19. خانم دکتر عادلیان، دانشگاه علامه طباطبایی – عضو کمیته علمی همایش
 20. خانم دکتر عرشی، دانشگاه علوم بهزیستی  – عضو کمیته علمی همایش
 21. آقای دکتر  فتحی، انجمن علمی رفاه اجتماعی ایران – عضو کمیته علمی همایش
 22. آقای دکتر فکرآزاد، دانشگاه علوم بهزیستی – عضو کمیته علمی همایش
 23. آقای دکتر قجاوند، دانشگاه آزاد واحد واحد خمینی شهر – عضو کمیته علمی همایش
 24. خانم دکتر مرضیه قرائت خیابان، دانشگاه علامه طباطبایی – عضو کمیته علمی همایش
 25. آقای دکتر مسعودی فرید، معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور – عضو کمیته علمی همایش
 26. آقای دکتر امیرمظاهری، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز – عضو کمیته علمی همایش
 27. آقای دکتر یحیی زاده، دانشگاه علامه طباطبایی – عضو کمیته علمی همایش