حمایت کنندگان اصلی
.
.
-
..
.-
.-.
...
..-
--..
...-
--.
.-..
....
...-_.
--.-
-.---
---..
.....
-....
-...-
...-...
-.--