محورهایهمایش بین المللی مددکاری اجتماعی  و توسعه پایدار " از نظر تا عمل":


 

مددکاری اجتماعی و

 • سیاست گذاری اجتماعی
 • توانمندسازی
 • صنعت
 • خانواده و زنان
 • سلامت اجتماعی و آسیب های اجتماعی
 • مداخله در بحران و حوادث
 • توسعه محلی و سکونت گاه های غیر رسمی
 • اخلاق حرفه ای
 • کودک و مدرسه
 • حقوق شهروندی و عدالت قضایی
 • نقد آموزش نظری و عملی
 • نقد و نظریه پردازی در مددکاری اجتماعی