محورهایهمایش بین المللی مددکاری اجتماعی  و توسعه پایدار " از نظر تا عمل": • مددکاری اجتماعی و سیاست گذاری اجتماعی
 • باز تعریف مددکاری اجتماعی:رسالت، رویکردها، اهداف، اصول
 • مددکاری اجتماعی، توانمندسازی و تاب آوری
 • مددکاری اجتماعی ، سلامت اجتماعی و آسیب های اجتماعی
 • مددکاری اجتماعی در نقشه جامع علمی کشور
 • مددکاری اجتماعی، توسعه محلی و سکونت گاه های غیر رسمی
 • مددکاری اجتماعی، خانواده و زنان
 • مددکاری اجتماعی، کودک و مدرسه
 • مددکاری اجتماعی و حقوق شهروندی و عدالت قضایی
 • مددکاری اجتماعی ، مداخله در بحران و حوادث
 • مددکاری اجتماعی و اخلاق حرفه ای
 • آموزش مددکاری اجتماعی- گذشته، حال ، آینده
 • تفکر انتقادی و نظریه پردازی در مددکاری اجتماعی